Per Espen Stoknes

From ScenarioThinking
Jump to navigation Jump to search
Perespen.jpg


CV

Per Espen Stoknes


Adr: Høgset - Meheia, 3614 Kongsberg Født: 09.03.67 Sivilstatus: Gift, to gutter, 1 og 4 år.

Selvstendig næringsdrivende: organisasjonsrådgiver, forleser og kursansvarlig i lederutvikling. Studierektor II-stilling ved BI ”Scenariolæring og organisatorisk imaginasjon”. Fagansvarlig for BI - Master of Management ”Scenariolæring – omverdensanalyse og fremtidsrettet strategi”, med-fagansvarlig for ”Teamledelse og Lederteamet”Tildelt prisen "Årets foreleser 2000-2001 ved BI-Senter for Lederutvikling, Ekeberg"

I) Akademisk bakgrunn og fagområder


Høst 88 Universitetet i Oslo: Ex. philosophicum og Grunnfag Psykologi


Høst 89 Universitet i Oslo: Grunnfag filosofi.


1990-94 Embetsstudium psykologi ved UiO, se vedl.


1993 Studieopphold ved C.G. Jung-Institut i Zürich, Sveits.


1995 Studieopphold (1 mnd) ved Schumacher College, Devon, England.


Fagområder innen filosofi:


Vitenskapsteori. HDM, hermeneutikk, rasjonalitetsbegrepet, konstruktivisme. Popper, Kuhn, Feuerabend,


Fenomenologi. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty


Epistemologi. Kant, Nietzsche, Jung, Næss
Fagområder innen psykologi:


Organisasjonspsykologi: kreativitet, organisatorisk imaginasjon, teamprosesser, makt, organisasjonskultur, konflikt, roller, destruktivitet, organisasjonslæring, innovasjon.


Klinisk psykologi. Selv-begrepet, systemisk familieterapi, post-Jungiansk psykologi, eksistensialistisk terapi, drømmer, kunst- og uttrykksterapier, kroppsterapier, gruppeterapier.


Økopsykologi: myter, narrativer, menneske-natur-relasjonen I et samfunnsperspektiv, psykologisk analyse av miljøspørsmål.
Fagområder innen strategi:


Scenarioprosesser: omverdensanalyse, usikkerhetsfokus, beslutningsorientering, prosessdesign, fasilitering, strategisk posisjonering, visjon, forretningsidé og strategiske alternativer


Organisasjonsteori: kommunikasjon, nettverksorganisering, kompetanseutvikling, knowledge managment, endringsledelse.


Medlem i Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap og Norsk Fagforfatterforening.


III) Undervisnings-, rådgivings- og næringslivserfaring
Jeg har i hovedsak arbeidet med to felter i mitt arbeid som foreleser og konsulent: lederutvikling og scenarier. Lederutvikling har vært basert på anvendt organisasjonspsykologi hvor praksis i stor grad har vært coaching, gruppeveiledning og undervisning. Scenarier har i stor utstrekning vært bistand til gjennomføring av strategiske prosjekter med fokus på omverdensanalyse samt narrative tilnærminger.
Jeg vil først gi en oversikt over de scenario strategi-prosjekter som jeg har vært prosesskonsulent for. Arbeidet som prosesskonsulent innebærer ansvar for fremdrift og gjennomføring, rådgivning og bistand til prosjektansvarlig, fasilitering av møter, undervisning i scenariemetode og scenario-filosofi, introduksjon og veiledning til bruk av strategiske verktøy, korrektive tiltak ved sviktende kvalitet og/eller fremdrift. Alle eller deler av disse elementer har inngått i mine leveranser til følgende strategi/scenarieprosesser.
(2003) Nærings- og Handelsdepartementet: Fremtidig organisering


(2003) DnB-Nor: Fremtidig merkevarestrategi


(2003) Oljedirektoratet: HMS på norsk sokkel mot 2013


(2002) Universitetet i Oslo: Fysisk Institutt - Fremtidig strategi og organisering


(2002) KongsbergGruppen: KMSS, Kongsberg Simrad IT/IS og KDA –Spacedivisjonen


(2002) NORDEA Norge ASA – HR-utvikling: fremtidig organisering


(2002) Oljedirektoratet – Fremtidig aktørportefølje på norsk sokkel mot 2012;


(2001) Statskonsult – Statsforvaltningen mot 2006; hva bør SK satse på?


(2001) Møreforskning: Marine bioressurser 2010; forskningsfokus?


(2001) Kristiansund og Nordmørs-regionens fremtid; strategi Bølgen Næringshage


(2000) Teknologirådet: IKT og eldreomsorg; investeringsprofil i omsorgsteknologi?


(2000) NSB 2015: fremtid for tog i Norge?


(2000) Justisdep. & Semco: IKT – og politiet 2010; fremtidens e-kriminalitet


(2000) Arb & adm. dep: Norge2030 og offentlig forvaltning,


(1999) SKK – VK: Kraftbransjen i strukturendring; strategi for fusjon


(1999) LECA: Byggevaremarkedet mot 2007; nye byggevareprodukter?


(1999) Fiskerinæringen mot år 2020 – Norske fiskerier og fremtidens konsumentverdier


(1999) ECON: Horisont 21


(1998) NMD: deregulering av apotekmarkedet; oppkjøp av apoteker?


(1998) Energiutredningen 2020 - OED, NOU 1998:11; grunnlag for norsk energipolitikk.


En kronologisk oversikt over de viktigste engasjementer og oppdrag utover de nevnt ovenfor:
2002-03 Undervisning i lederutviklingsprogrammer samt coaching for Storebrand, Ullevål Sykehus, samt deltagelse i programmer for Glaxo Smith-Klein, FLO (forsvarets logistikk-organisasjon), Kongsberg Spacetec, Kongsberg Simrad og Oslo Kommunes topplederprogram. Kursansvarlig for Group Process Series i BIs MBA-utdanning. Utvikler og kursansvarlig for 2-årig utdanning i kunst- og uttrykkspedagogikk ved NIKUT Norsk Institutt for Kunst og Uttrykksterapier.


2000-01 Studierektor II ved BI-Inst.for kompetanseledelse, utviklet vekttallsgivende kurs i "Scenarielæring og fremtidsrettet strategi" på avsluttende Master of Managment samt 10-vekttalls program i "Teamledelse og lederteamet". Prosesskonsulent for scenarieprosesser i Statskonsult, Norges Teknologiråd, topplederprogrammet for NSB-konsernledelse, Bølgen Næringshage. Fagkonsulent for AADs Norge 2030, Møre Marine Innovasjonsarena og Møreforskning. Lederutviklingsprogram for Storebrand konsern (YPP) og Forsvarets Logistikk-organisasjon (FLO-LogStrat). Kurs- og foredragsvirksomhet for EDB-Gruppen, Reitan Narvesen ASA, Linjegods AS, Norsk Institutt for Kunst- og uttrykksterapier.

1998-99 Scenarioprosjekter for ECON, Den nasjonale komite for naturvitenskap og teknologi, SKK, samt ledercoaching i Borregaard Industries, Ericsson Norge, Organisasjonsutviklingsprosjekter for Fylkesmannen i Vestfold, Leca, og NSB - Topplederprogrammet. Founding partner i selskapene Learningship Group AS , senere Kairos Future AS.
1997-98 Prosjektengasjement som konsulent i Semco AS. Ledet forskningsgruppe på lærende organisasjoner og scenario-teknikker. Oppdrag med scenario-prosesser for bla. Norsk Medisinal-depot og Olje og Energidepartementet (NOU: Energiutredningen 1998)
1997-2000 Privatpraksis deltid (1-3 dgr/uke) som klinisk psykolog i Kongsberg sentrum.
1997-99 Publiserer månedlig i spalten “Helse på Tvers” som trykkes hver helg gjennom Avisenes pressebyrå, for Orkla-aviser med tilsammen over 400000 lesere.,
1996 Publiserte Sjelens landskap, Cappelen
1996-2000 Underviser i Master of Managementprogrammet ”Samspill og ledelse”, ved BI Senter for Lederutd samt Bergen, Trondheim (2 år), Tromsø. Også undervisning på ledercoaching på skreddersydde lederutviklingsprogrammer for Orkla/ Borregaard Industries, Storebrand, NSB.
1994-96 Privatpraksis som klinisk psykolog i Valldal Sunnmøre. Diverse konsulentoppdrag (bl.a. Møreforskning, Muritunet Opptreningssenter), gruppeterapier, kurs (egenproduserte) og forfattervirksomhet.
1990-96 Utvikler og systemansvarlig for Norges Veterinærhøyskoles journalsystemer
1990-93 Redaktør av Impuls - tidsskrift for psykologi, engasjement som oversetter engelsk-norsk
1990-95 Arbeidet som IT-systemerer og programmerer. Utviklet journalsystemer og laboratoriesystemer for Norges Veterinærhøyskole, og Veterinærinstituttet.
1989 Engasjement som systemerer / programmerer ved PROCIM MPS, Lillestrøm, oppdrag for bl.a. Kværner Eureka, og engasjement som lærer ved EDB-skolen i databaseprogrammering.
1986-1988 IT-systemerer og programmerer ved Stockfish Norway AS i Ålesund. Utviklet LIS- og MPS-systemer for eksportrettet fiskerinæring.


Har for øvrig undervist/forelest for bl.a. følgende oppdragsgivere: Univ. I Oslo – skoleledelse og ved psykologisk institutt, IIR – senter for etterutdanning og kompetanse, Radiumhospitalet, Danmarks Forvaltningshøjskole, Norges Organisasjonspsykologiske Selskap, Bærum Sykehus, Hamar Sykehus, NordNorsk Lederutvikling, Naturfilofosfisk-seminar for Den Norske Turistforening, Norske Studentsamskipnader, Statskonsult, Museum for Samtidskunst, Kongsberg Nærings- og Handelskammer, Havforskningssinstituttet, ECON, Buskerud NHO, Waterhole - Drammen Næringslivsforening, Fylkesmannen i Vestfold samt Fylkesmannen i Buskerud


III) Publikasjoner
Stoknes, P.E. (1989) Kants apriori vs. Jungs arketyper, Filosofisk Inst, Univ. i Oslo.


Stoknes, P.E. (1990) "Psykologi - hvorhen og hvorfor" Impuls - Tidsskrift for psykologi 1-1990, utgis ved Psykologisk Inst, Univ. i Oslo.


Stoknes, P.E. (1990) "Om virkelighet og rasjonalitet i psykologi", Impuls, 2-1990, Univ. i Oslo.


Stoknes, P.E. (1990) "Levende symboler", Impuls 3-1990, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1990) "I Bjørn S Ødegårds kroppsverksted", Impuls 3-1990, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1991) "Blinde flekker og maktforhold i terapirelasjonen", Impuls 1, vol 45, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1991) "Afrodite - skjønnhetens og kjærlighetens gudinne", Impuls 2, vol 45, Univ i Oslo


Stoknes, P.E: (1992) "Hva er Myer-Briggs Type-Indikator?" i D. Sharp Jungs Typologi, Oslo: Forlaget Paul Moxnes


Stoknes, P.E. (1992) "Tabloidforsider: hva selger?" i Impuls 2, vol 46, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1992) " Naturopplevelse og personlighet", i rapport fra seminar utgitt av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.


Stoknes, P.E. (1992) "Eventyr og myter som psykologi", Impuls 2, vol 46, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1993) "Furua, Kjøleskapet og meg" Impuls 1, vol 47, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. og Hillman James (1993) "Hvalfangst, teknologi og psykologisk aktivisme" Impuls 2, vol 47, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1993) "Jung om reinkarnasjon", Impuls 3, vol 47, Univ i Oslo


Stoknes, P.E. (1994) Økopsykologi: fra et intrapsykisk til et økologisk Selv, Hovedoppgave ved Psykol. Inst, UiO


Stoknes, P.E. (1994) "Symptomer er sjelens stemme", Morgenbladet 01.11.94, Oslo.


Stoknes, P.E. (1995) "Hva er økopsykologi?", Alternativt Nettverk 3-1995, Oslo.


Stoknes, Per Espen (1995) ”Arketypisk Natur – Hillman og Stoknes, to økopsykologer i samtale”, Flux, 11, Oslo.


Stoknes, P.E. (1995) Bevegelse som åpning til det økologiske Selv, Fysioterapeuten 4-1995, Oslo.


Stoknes, P.E. (1996) Sjelens Landskap, refleksjoner over natur og myter, Cappelen Fakta, Oslo.


Stoknes, P.E. (1997) ”Kunst som sanset virkelighet –intervju med Paolo Knill”, i Flux 14, Oslo.


Stoknes, P.E. (1999) ”Naturopplevelse og det økologiske Selv”, Mestre fjellet. nr 44


Stoknes, P.E. (2002) "Scenarielæring: - hvordan gjøre det å være 'fremtidsrettet' om fra en floskel til levd praksis", in press, Lederens Håndbok 2002, Egmont Fortuna Forlag

 
Slik kontakter du meg:


Telefon: 91 59 51 61 Telefaks: (47) 85 02 16 09 E-post: perespen@stoknes.com Hjemmeside: www.stoknes.com Per Espen Stoknes Høgseth, Meheia N-3614 Kongsberg Norge

Scenario Experience

Slik kontakter du meg:

Telefon: 91 59 51 61 Telefaks: (47) 85 02 16 09 E-post: perespen@stoknes.com Hjemmeside: www.stoknes.com

Per Espen Stoknes Høgseth, Meheia N-3614 Kongsberg Norge